logohead afc

AFRICAN LANGUAGES AT PENN

 

 
Announcement
Program Schedule
Daily Course Schedule
Application
Evaluations
Alumni

 

Penn Mark graphic

FULBRIGHT-HAYS ZULU GPA 2009

UHLELO (PROGRAM/SCHEDULE)

UMsombuluko ULwesibili ULwesithathu ULwesine ULwesihlanu UMgqibelo ISonto
      11th June

 
Siyasuka eMelika

(We leave U.S.)

12th June

 
Siyafika eS.A.

(We arrive in S.A.
 
Sihlala eThekwini

(We stay in Dbn) 
 

13th June 
 

Sivakasha ePhansi Museum eMbilo naseShaka Marine World

14th June

 

SiseThekwini

We are in Durban

 
 

15th June 

Siyasuka eThekwini siya eMgungundlovu 

(Leave Dbn for PMBurg) 

Sivakasha KwaMuhle, eMkhumbane, naseValley of 1K Hills

16th  June 

Sivakasha emalokishini, naseMandela Memorial eHowick

 
Tour: Townships, Mandela Memorial at Howick

 
 

17th  June

Siyabhalisa e-UKZN, sifundiswa nekhempasi

UKZN: Registration & Orientation
Classes begin
(Amakilasi ayaqala)

Prof. A Maphumulo

Ubukhosi bakwaZulu

(Zulu Dynasty) 

18th  June
Nomagugu Ngobese

uNomkhubu-lwane

19th June

Classes

(Amakilasi ayaqhubeka) 

20th June

Emzini waseCabazini

ECabazini Homestead

21st June 

Sikhululekile 

(We are free) 
 
 

22nd June 

Amakilasi 

23th  June

 
  Amakilasi 

Dr. M.Z. Shamase 

Umlando wamaZulu

(Zulu History)

24th June 

Amakilasi

25th June 

TBA 

Ubulili esikweni lesiZulu 

(Gender in Zulu Culture)

26th  June 

Amakilasi

27th June

 
Uhambo lwakwaNomkhubu-lwane (Nomkhubulwane trip

*IMbali

Urban Home Stay

28th June 

IMbali

Home Stay 
 
 
 
 
 
 

29th June 

Bonakele Mhlongo

 
Izibongo nokwetha

esiZulwini

(Last names & naming in Zulu) 

Umcimbi waseMbali

(IMbali Reception)

30th June 
 

Sivakashela amakhempasi ase-UKZN aseThekwini 

(Tour:  Durban UKZN Campuses)

1st  July 
 
 

Amakilasi

2nd July 

Amakilasi 

Vuyi Zondi 

Imfundo eNingizimu Afrika

(Education in South Africa)

3rd  July 
 

Amakilasi

4th July

SiseseMbali

(We’re still at IMbali)

5th  July

 
 

Sibuyela ekhempasini, sisuka eMbali

(Move to UKZN

Campus from eMbali)

6th July

Prof. Timothy Quinlam  

Ingculazi neUKZN 
(HIV/AIDS& UKZN)

7th July 

Amakilasi

8th July 

Amakilasi

9th July

Nkosinathi Sithole

 
Inkolo yakwaShembe

(Shembe Religion)

10th July 

Amakilasi

11th July 

Sikhululekile

12th July 

Sikhululekile

13th   July 

Midterm Exams

(Ukuhlolwa kokuqala) 

14th July 

 
Dr. R. Khumalo 

Izinkolo zesiNtu zase-Afrika

 
(African Traditional Religion(s))

15th July 16th  July

TBA 
IPolitiki eNingizimu eNtsha

(Politics in the new S A)

Umcimbi wokuvalelisa e-UKZN

(UKZN 
Farewell)  

17th July 
 
Siya

#eMaqongqo 

18th July 
 

EMaqongqo

19th July 

EMaqongqo 
 
EStanger nakwaShembe 

Ithuna leNkosi uShaka

noMkhosi kaShembe 

(At Stanger and at Inanda:  King Shaka’s grave and KwaShembe Shembe)  
 

20th July 

eMaqongqo

 

21st   July 

eMaqongqo

22nd July

eMaqongqo

23rd July

eMaqongqo

24th July

eMaqongqo

25th July

eMaqongqo

 
Izinsuku zokufunda— 
Silungiselela ukuhlolwa

(Reading Days—we’re preparing for exams)

26th July

eMaqongqo

Izinsuku zokufunda— 
Silungiselela ukuhlolwa

Reading Days—we’re preparing for exams  

27th   July

 
Ukuhlolwa kokugcina

(Final Exam) 

28th   July 

   eMaqongqo

29th   July

eMaqongqo

30th    July

eMaqongqo

31st August

eMaqongqo

1st August

eMaqongqo

2nd August

Umcimbi waseMaqongqo

(eMaqongqo Reception)

3rd August

 
(Siya eNquthu, silalakhona)

(We leave PMBurg for Nquthu and spend the night there)

Submit paper

04th August

Siyadlula eNquthu, siya eSandlwane.

Siqhubekela eShowe, silala khona.

(From Nquthu we proceed on to eSandlwane.  From there to Eshowe where we will spend the night

05th August

SiseShowe: eVukani naseFort Nongqayi Museums, naseDlinza Forest

(We’re at Eshowe:  
Vukani and Fort Nongqayi Museums, and Dlinza Forest)

Sivakaskela uMntwana uDkt. Gcwalisile Zulu-Kabanyane

(We visit Princess Dr. Gcwalisile Zulu-Kabanyane)

Silala eRichards Bay

06th August

Return to Dbn  via Albert Luthuli Museum  

(Sibuyela eThekwini, sidlula e-Albert Luthuli Museum)

07th August

SiseThekwini ngempelasonto yokugcina

08th August  

SiseThekwini ngempelasonto yokugcina. 

Siyavalelisana (Farewell) 
 
 
 
 

9th August

Siyasuka eS.A., sibuyela eMelika

(We leave S. A. and go back to U.S.)

             
 

#eMaqongqo (Rural Home stay)     * eMbali (Urban home stay)                   
(Program Schedule Contains Dates for Orientation, Lecture Seminars, Cultural/Historical Excursions, Program Evaluation, Exams (midterm and final), and Home Stays.  See Daily Course Schedule for Course Time-table).


 

For more information about African Languages at Penn please e-mail the Language Coordinator,
Dr. Audrey N Mbeje mbeje@sas.upenn.edu , or call: (215) 898-4299
Previous Menu Home Page What's New Search Disclaimer