UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA - AFRICAN STUDIES CENTER
RFD: SOC.CULTURE.AFRIKAANS

RFD: SOC.CULTURE.AFRIKAANS

-------------------------------------------------
| REQUEST FOR DISCUSSION: SOC.CULTURE.AFRIKAANS |
-------------------------------------------------

[ English version; See below for the translation in Afrikaans. ]

RFD:
---- This is a request for discussion (RFD) of the creation of the USENET newsgroup soc.culture.afrikaans. It contains suggested group name, one-line description, status, and charter.

This article is crossposted to news.announce.newgroups, news.groups, soc.culture.african, soc.culture.belgium, soc.culture.netherlands, za.misc, and za.net.misc.

The discussion will take place in the 'NEWS.GROUPS' newsgroup. All follow-up posts should be posted to that group. Initial suggestions for the group, status and charter are given below. These suggestion are subject to change and review as soon as further opinions are provided. Anyone interested in this proposal is encouraged to participate in the discussion.

The discussion will continue for 30 days from the date of the posting of this RFD. If there is agreement, a Call for Vote (CFV) will be announced.

GROUP NAME:
-----------
soc.culture.afrikaans

ONE-LINE DESCRIPTION:
---------------------
Afrikaanse culture + language.

STATUS:
-------
Unmoderated

PROPOSED CHARTER:
-----------------
The proposed newsgroup soc.culture.afrikaans is intended as a platform for all information and discussion about South-Africa, Afrikaners and 'Afrikaans' as a language. This means all discussions about social, cultural, political, economical, historical, geographical and other issues that are, in one way or the other, related to Afrikaners, Afrikaans or South-Africa are welcome in this newsgroup. Also, it is hoped that soc.culture.afrikaans will be a meaningful means for contact between Afrikaners at home and abroad, and between the Afrikaners and especially the Dutch speaking people from all over the world (Afrikaans is related to the Dutch language).

BACKGROUND:
-----------
Due to South-Africa's past history, Afrikaners have been isolated from most of the rest of the world in many different ways. One way was the cultural boycott by the Dutch and Belgium governments, which reduced the number of cultural and lingual exchanges between Afrikaners and the Dutch speaking people. Now a new multi-cultural government is in place in South-Africa, it has become time to renew these and other ties. For this purpose, as a start, a soc.culture.afrikaans newsgroup would be a perfect platform.

South-Africa has its own za.newsgroup hierarchy, in which the articles are predominantly written in English. A za.culture.afrikaans newsgroup could be an alternative for a soc.culture.afrikaans newsgroup, for those who want to hold discussions in Afrikaans. But, the za.newsgroups are less well known out side South-Africa, and in some cases less accessible than the USENET news- groups, therefore this proposal has been issued.

Soc.culture.afrikaans will have a partial overlap with the soc.culture.african newsgroup in discussions about South-Africa. However, once again, these discussions take place in English rather than Afrikaans. The soc.culture- Afrikaans newsgroup is intended not so much as a substitute, but more as an addition to this newsgroup, which is orientated to the whole of Africa.

RULES:
------
Soc.culture.afrikaans will be an unmoderated newsgroup, thus anyone will be able to post to this newsgroup. But being free to post should also mean being responsible for what you post. All articles posted should have 'some- thing' to do with South-Africa, Afrikaans or the Afrikaners, however remotely. Insults, "flames" or unnecessary criticism of a group or a person is strongly discouraged. Please read the netiquette rules in news.announce.newusers before posting your first article to any newsgroup, and try to stick to them whenever posting articles.

LANGUAGES:
----------
Primarily Afrikaans and Dutch (Flemish). However, German and English postings are also welcome to facilitate the exchange of information with the largest possible audience. (What about French?)

DISCUSSION PLACE:
-----------------
The discussion will take place in news.groups, a Usenet news group. All com- ments regarding this proposal should be posted in news.groups (note the Followup-To line at the beginning of your messsage).

DISCUSSION PERIOD:
------------------
The discussion period will last for 30 days, starting from the moment this RFD appears. If there is agreement, a Call for Vote (CFV) will be announced.

THIS RFD IS INITIATED BY:
-------------------------
Marco Van Het Hoog marcovth@mendel.humgen.upenn.edu
Reinier de Vos devos@aqua.ccwr.ac.za
Inus Scheepers inus@aztec.co.za
At de Lange amdelange@gold.up.ac.za

===============================================================================
===============================================================================

VERSOEK VIR BESPREKING: SOC.CULTURE.AFRIKAANS:

Hierdie is 'n Versoek vir Bespreking (oftewel "Request for Discussion" - RFD) vir die skepping van die USENET Nuusgroep soc.culture.afrikaans. Dit bevat 'n voorgestelde groepnaam, enkelre|el beskrywing, status, handves, ens.

Hierdie artikel sal ook aan news.announce.newsgroups, news.groups, soc.culture.african, soc.culture.belgium, soc.culture.netherlands, za.misc en za.net.misc gepos word.

Die bespreking sal in die NEWS.GROUPS nuusgroep plaasvind. Alle opvolg- besprekings hoort na hierdie groep gepos te word. Aanvanklike voorstelle vir die groep, status en handves word hieronder uiteengesit. Hierdie voorstelle is onderworpe aan veranderings en hersiening sodra verdere opinies ingewin word. Enige persoon wat in hierdie voorstel belangstel word aangemoedig om aan die bespreking deel te neem.

Die bespreking sal vir 30 dae vanaf die datum van die plasing van hierdie RFD voortduur. Indien akkoord bereik word, sal daar dan 'n Oproep tot Stemme (oftewel "Call For Votes" - CFV) aangekondig word.

GROEP NAAM:
ENKELRE|EL
-----------
soc.culture.afrikaans

BESKRYWING:
----------------------
Afrikaanse taal en kultuur

STATUS:
-------
Ongemodereer

VOORGESTELDE HANDVES:
---------------------
Die voorgestelde nuusgroep soc.culture.afrikaans sal dien as 'n gepreks- forum vir alle inligting aangaande Suid-Afrika, Afrikaners en die Afrikaanse taal. Dit beteken dat alle besprekings rakende sosiale, kulturele, politieke, ekonomiese, geskiedkundige, geografiese en ander sake wat op een of ander wyse verband hou met Afrikaners, Afrikaans of Suid-Afrika,verwelkom sal word in hierdie nuusgroep.

Dit word verder begeer dat soc.culture.afrikaans 'n betekenisvolle middel van skakeling tussen Afrikaners tuis en in die buiteland sal wees, en tussen Afrika- ners en Nederlandstalige mense dwarsoor die wereld.

AGTERGROND:
----------
Afrikaners was, vanwe|e Suid-Afrika se verlede, op verskeie maniere van die res van die wereld ge|isoleer. Een so 'n wyse was die kulturele boikot deur die Nederlandse en Belgiese regerings, wat die kultuur- en taaluitruiling tussen Afrikaners en Nederlanders aan bande gele^ het. Nou dat 'n nuwe Suid-Afrikaanse regering aan bewind is, het dit tyd geword om hierdie, en ander bande, te hernu. Vir hierdie doel sal die soc.culture.afrikaans nuusgroep 'n ideale afspringplek wees.

Suid-Afrika het sy eie za.nuusgroep hierargie. Hier word die meeste artikels in Engels geskryf. 'n Za.culture.afrikaans nuusgroep kan as alternatief vir 'n soc.- culture.afrikaans dien vir diegene wat besprekings in Afrikaans wil hou. Hierdie voorstel word egter gemaak, aangesien die za.nuusgroepe minder bekend is buite Suid-Afrika, en is in baie gevalle minder toeganklik as die USENET nuusgroepe.

Daar sal 'n gedeeltelike oorvleueling wees tussen soc.culture.afrikaans en soc.- culture.african in besprekings rakende Suid-Afrika. Weereens vind die besprekings in soc.culture.african hoofsaaklik in Engels plaas. Die bedoeling van die soc.- culture.afrikaans nuusgroep is nie soseer om as 'n plaasvervanger vir hierdie groep te dien nie, maar aanvullend daartoe, aangesien dit op die ganse Afrika gerig is.

RE|ELS:
-------
Soc.culture.afrikaans sal 'n ongemodereerde nuusgroep wees, dus sal dit enige persoon vry staan om na hierdie nuusgroep te pos. Vryheid om te pos beteken egter ook om verantwoordelikheid te aanvaar vir wat u pos. Alle artikels wat gepos word hoort, hoe verwyder ookal, op een of ander wyse met Suid-Afrika, Afrikaans of Afrikaners verband te hou. Beledigings, "flames" of onnodige kritiek van 'n groep of persoon word ten sterkste ontmoedig. Lees asseblief die "netiquette" re|els in news.announce.newusers voordat u u eerste artikel aan enige nuusgroep pos, en behou u te alle tye by hierdie re|els ` wanneer u artikels pos.

TALE:
-----
Hoofsaaklik Afrikaans en Nederlands/Vlaams. Duitse en Engelse artikels word ook ver- welkom om sodoende die uitruiling van inligting met die wydste gehoor moontlik te bewerkstellig.

BESPREKINGSPLEK:
----------------
Die besprekings sal in news.groups, 'n USENET nuusgroep, plaasvind. Alle kommentaar rakende hierdie voorstel moet na news.groups gepos word (neem kennis van die Followup-To re|el).

BESPREKINGSPERIODE:
-------------------
Die besprekingsperiode sal vir 30 dae lank duur, wat met die verskyning van hierdie RFD 'n aanvang sal neem. Indien akkoord bereik word, sal 'n Oproep om Stemme aangekondig word.

HIERDIE VERSOEK VIR BESPREKING GE|INISIEER DEUR:
------------------------------------------------
Marco Van Het Hoog marcovth@mendel.humgen.upenn.edu
Reinier de Vos devos@aqua.ccwr.ac.za
Inus Scheepers inus@aztec.co.za
At de Lange amdelange@gold.up.ac.za

From: marcovth@mendel.humgen.upenn.edu (Marco Van Het Hoog)
Newsgroups: soc.culture.african,soc.culture.netherlands,za.misc,za.net.misc
Subject: RFD: SOC.CULTURE.AFRIKAANS
Date: 29 Aug 1994 14:54:00 GMT
Organization: UPENN - Human Genome Center, Philadelphia - USA.
Message-ID: <33ssq8$idb@netnews.upenn.edu>Editor: Ali B. Ali-Dinar
Previous Menu Home Page What's New Search Country Specific